POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU SKLEP.GARDEN-LABEL.PL

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W trosce o Państwa prywatność oraz bezpieczeństwo w niniejszym dokumencie przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych przez sklep SKLEP.GARDEN-LABEL.PL plików cookies.
 2. Zawarte w Polityce treści mają charakter ogólny.
 3. Szczegółowe informacje (dotyczące m.in. celu i podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania danych osobowych, odbiorców oraz prawach wynikających z przetwarzania) są przekazywane w formie klauzuli informacyjnej każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych.
 4. Naszym celem jest dostarczenie Państwu kompletnej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie kontroli i możliwości skorzystania z uprawnień w tym zakresie.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane pozyskiwane są na podstawie zgody w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie SKLEP.GARDEN-LABEL.PL. Sklep funkcjonuje w oparciu o Regulamin (link).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GARDEN-LABEL z siedzibą w Bestwince 43-512, ul. Sportowa 4c.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: odo@garden-label.pl.

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz postępować z nimi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa - zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE 1119 z 4 maja 2016 roku).
 2. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą Administrator: przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą (,,zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość” Art. 5 ust. 1 lit. a) RODO), pozyskuje dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu” Art. 5 ust. 1 lit. b) RODO), pozyskuje wyłącznie takie dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji ww. celów (,,minimalizacja danych” Art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), zapewnia, że przetwarzane dane są prawidłowe i uaktualniane gdy zajdzie taka potrzeba (,,prawidłowość” Art. 5 ust. 1 lit. d) RODO), zapewnia, że dane osobowe są odpowiednio przechowywane, w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą i przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów (,,ograniczenie przechowywania” Art. 5 ust. 1 lit. e) RODO), zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w szczególności ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem (,,integralność i poufność” Art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, zgodnych z podstawami prawnymi:

1.

Wykonanie zawartych umów sprzedaży towarów ze sklepu SKLEP.GARDEN-LABEL.PL Umowa zawarta poprzez akceptację regulaminu sklepu (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2.

Prowadzenie konta klienta na stronie sklepu SKLEP.GARDEN-LABEL.PL Umowa zawarta poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu (Art. 6 ust. 1 lit. b)RODO)

3.

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

4.

Przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych oraz ofert promocyjnych (Newsletter) (Zgoda Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 5 )

5.

Statystyka prowadzona dla potrzeb rozwoju działalności sklepu i dostosowywania oferty do potrzeb klientów Prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

6.

Potwierdzenie wykonania obowiązków sklepu Prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

7.

Dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami Prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

8.

Zapobieganie oraz wykrywanie oszustw i nadużyć Prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

9.

Wypełnianie obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych) Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

10.

Korespondencja z klientami Prawnie uzasadniony interes Administratora (oraz nadawców) (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 1. Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, może się jednak okazać konieczne do realizacji określonych wyżej celów m.in. realizacji umów sprzedaży, prowadzenia konta na stronie sklepu, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
 2. W celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych oraz ofert promocyjnych niezbędna jest Państwa zgoda, którą w dowolnym momencie można cofnąć.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z SKLEP.GARDEN-LABEL.PL w zakresie wykonywania umów sprzedaży zakupionych w sklepie towarów: w zakresie realizacji dostawy towarów, w zakresie realizacji płatności, w zakresie dostawy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia strony internetowej, w zakresie hostingu, w zakresie wsparcia technicznego, w zakresie świadczenia usług prawnych i doradczych portale społecznościowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym będzie istnieć podstawa prawna ich przetwarzania, a więc w okresie: niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, niezbędnym do realizacji roszczeń związanych z reklamacjami, niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków, niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż 10 lat licząc od momentu przekazania danych osobowych.
 2. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta w sklepie, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków, a także dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – nie dłużej jednak niż 10 lat licząc od momentu przekazania danych osobowych.
 3. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę mogą być przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również, przez wymagany czas, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowe, księgowe).
 5. Informujemy, że w zależności od zakresu danych oraz celu ich przetwarzania dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. SKLEP.GARDEN-LABEL.PL stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych, udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, a także ryzyka zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
 3. Administrator stosuje m.in. następujące techniczne środki bezpieczeństwa: zabezpieczenie zbiorów danych przed dostępem nieuprawnionych osób, szyfrowanie danych, wejście na konto klienta w sklepie zabezpieczone loginem i hasłem, szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Konkretne środki ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora nie są zawarte w niniejszej Polityce, gdyż publiczne udostępnienie takich informacji może skutkować osłabieniem ich skuteczności.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w celu zasięgnięcia informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: odo@garden-label.pl), prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich aktualizacji (dostęp do danych każdorazowo zapewniony jest w zakładce Moje konto, jeśli jednak nie posiadają Państwo konta w sklepie ponownie zapraszamy do kontaktu celem dostępu oraz aktualizacji danych), prawo do usunięcia danych (jedynie w przypadku, gdy podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych (wyłącznie, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora), prawo do przeniesienia danych osobowych (wyłącznie, gdy podstawą przetwarzania jest umowa lub udzielona zgoda), prawo do cofnięcia zgody (wyłącznie, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).
 2. Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Definicja

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe, zapisywane oraz przechowywane w pamięci urządzeń, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych (m.in. komputerach czy urządzeniach mobilnych).
 2. Pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
 3. Przeważnie pliki Cookies zawierają: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz przypisany, unikalny numer.

Cel wykorzystywania

 1. Dzięki plikom Cookies możliwe jest zidentyfikowanie oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik oraz dostosowanie działania Serwisu do jego indywidualnych potrzeb. Mają one na celu m.in. umożliwienie Użytkownikowi sprawnego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu. Ponadto pliki Cookies służą do zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika w Serwisie. Mogą być wykorzystywane również do celów marketingowych i statystycznych.

Rodzaje

 1. Stosowane przez sklep.garden-label.pl pliki Cookies cechuje bezpieczeństwo oraz gwarancja, że tą drogą do urządzenia Użytkownika nie przedostaną się wirusy czy też niechciane lub złośliwe oprogramowanie.
 2. Sklep sklep.garden-label.pl korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies:
  - SESYJNE (inaczej tymczasowe) - charakteryzują się stosunkowo krótkim czasem przechowywania na urządzeniu - tylko do zakończenia sesji przeglądarki. Następnie są trwale usuwane z pamięci danego urządzenia.
  - TRWAŁE - są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia przez czas sprecyzowany w parametrach plików Cookies lub do momentu ich skasowania. Mechanizm plików Cookies, zarówno sesyjnych jak i trwałych, nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani innych informacji prywatnych z urządzenia, na którym są przechowywane.

Podstawa prawna

 1. Pozyskiwanie oraz przechowywanie w pamięci urządzenia informacji z wykorzystaniem plików Cookies odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Co do zasady przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na podłączonym do sieci urządzeniu domyślnie pozwalają na umieszczenie plików Cookies, a co za tym idzie na gromadzenie informacji o Użytkownikach odwiedzających.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zmodyfikować lub odwołać zgodę (informacje szczegółowe zawiera punkt 6 niniejszej polityki). Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem przez Użytkownika.
 3. Podstawą prawną przetwarzania uzyskanych w wykorzystaniem plików Cookies danych jest uzasadniony interes Administratora, czyli chęć zapewnienia jak najwyższej jakości treści zamieszczonych w Serwisie poprzez ich dopasowanie do indywidualnych preferencji Użytkownika, a także marketing oferowanych produktów.

Pliki Cookies a polityka prywatności

 1. Co do zasady pliki Cookies nie zbierają danych osobowych. Jednakże niektóre z pobieranych przez nie informacji mogą zostać powiązane z konkretnym użytkownikiem, a więc umożliwić jego identyfikację. W odniesieniu do takich informacji zastosowanie znajdują zapisy Polityki Prywatności stanowiące o danych osobowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych informacji Sklep sklep.garden-label.pl stosuje zabezpieczenie w postaci szyfrowania danych.

Zarządzanie (usuwanie, blokowanie)

 1. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami Cookies. W dowolnym momencie może zmienić ustawienia prywatności na stronie Sklepu lub w ustawieniach przeglądarki internetowej tak, aby zablokować obsługę plików Cookies.
 2. Dokonana rezygnacja z plików Cookies dotyczy tylko jednej przeglądarki internetowej, w przypadku chęci skorzystania z innej przeglądarki operację należy powtórzyć.
 3. Ponadto Użytkownik w dowolnej chwili może ręcznie usunąć pliki Cookies ze swojego urządzenia- w tym celu należy skorzystać z funkcji przeglądarki internetowej.
 4. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie Sklepu.
 5. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies dostępne są każdorazowo w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik może również skorzystać z pliku pomocy w swojej przeglądarce internetowej (klawisz F1 w przeglądarce). Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do podstron zawierających wskazówki dotyczące zarządzania plikami Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.
 7. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików Cookies w swojej przeglądarce, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 8. Więcej informacji o Plikach Cookies – Wikipedia.