REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I USŁUGI NEWSLETTER

obowiązujący od 2020-11-01

§1 SPRZEDAJĄCY

Sklep Internetowy www.sklep.garden-label.pl prowadzony jest przez

Garden-Label.pl, z siedzibą w Bestwince (43-512), ul. Sportowa 4c.

Dane kontaktowe:

Garden-Label.pl, ul. Sportowa 4c, 43-512 Bestwinka
email: biuro@garden-label.pl
telefon kontaktowy: +48 32 32 31 420, +48 796 500 690
(kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, opłata jak za połączenie standardowe według cennika operatora).

§2 DEFINICJE

 1. BOK (Biuro Obsługi Klienta) - dział zajmujący się w szczególności udzielaniem Klientom informacji o prowadzonej przez Sklep działalności. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce ‘Kontakt’, telefonicznie, a także za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 2. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych form dostawy oraz wynikających z tego tytułu kosztów, znajdujące się w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/1-zasady-dostawy-i-zwrotu
 3. Dostawa – forma usługi transportowej określająca przewoźnika oraz koszt wykonania tego rodzaju usługi, szczegółowo opisana w zakładce „Dostawa i termin realizacji zamówienia” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/1-zasady-dostawy-i-zwrotu
 4. Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz innymi, odpowiednimi przepisami prawa.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny pod adresem: TUTAJ, umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.
 6. Formularz zamówienia– Usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, usługa dostępna po zalogowaniu się Kupującego (Usługobiorcy) do Konta. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 7. Klient (kupujący) - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (np. dalsza dystrybucja) lub w celu konsumpcji i zaspokajania własnych potrzeb. Jest to pojęcie szersze niż konsument.
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, opisanych w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn. zm.)
 10. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu w celu konsumpcji i zaspokojenia własnych potrzeb. Każdy konsument jest Klientem.
 11. Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym w którym znajdują się informacje o Usługobiorcy, w tym o złożonych Zamówieniach. Dostęp do Konta Klienta zabezpieczony jest indywidualnym loginem (adres e-mail klienta podany podczas tworzenia Konta w Sklepie) oraz hasłem (ciąg liter, liczb lub znaków specjalnych niezbędny w celu autoryzacji dostępu do Konta).
 12. Koszyk – to zarówno lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego, jak i narzędzie umożliwiające złożenie zamówienia w Sklepie, wpisanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania ceny (pojedynczych produktów, a także wszystkich produktów znajdujących się w Koszyku), wyświetlanie kosztu i przewidywanego terminu dostawy. Koszyk zapewnia możliwość dokonania zakupu wielu produktów w jednym zamówieniu.
 13. Newsletter – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących w szczególności: produktów, nowości, promocji oraz działalności Sklepu Internetowego. Informacje w ramach newslettera przesyłane są drogą mailową lub telefoniczną, za wyraźną zgodą Klienta. Szczegółowe zasady świadczenia przez Sprzedawcę usługi Newsletter określa Regulamin Usługi Newsletter (link).
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy (adres do wysyłki) lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub inna wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia wejdzie w posiadanie rzeczy.
 16. Płatność - metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty, z uwzględnieniem kosztów ich wysyłki, szczegółowo opisana w zakładce „Płatności” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/5-platnosci Prawo konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiot umowy (świadczenia) – produkty i dostawa wskazane przez Kupującego w Zamówieniu.
 18. Punkt odbioru – miejsce odbioru osobistego zamówionych przez Kupującego Produktów dostępne pod adresem: Garden-Label.pl, ul. Sportowa 4c, 43-512 Bestwinka. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.garden-label.pl/ prowadzony przez Sprzedającego.
 20. System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 21. Umowa Sprzedaży, Umowa – zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowa sprzedaży Produktu (produktów) za pośrednictwem Sklepu, zgodna z zapisami Prawa konsumenckiego (dotyczy Konsumentów) oraz w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego (dotyczy Kupujących).
 22. Usługa elektroniczna – świadczona przez Usługodawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu usługa na rzecz Usługobiorcy.
 23. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej (w tym usługi Newsletter).
 24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową Sprzedaży, szczególnie określona w art. 556 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 26. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 27. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu (formularza zamówienia) oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów), w którym Klient jednoznacznie wskazuje: ilość i rodzaj produktu (produktów), formę dostawy, formę płatności, miejsce wydania rzeczy.

§3 WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia Konta oraz/lub złożenia Zamówienia w Sklepie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Prawa konsumenckiego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep Internetowy https://sklep.garden-label.pl/ przywiązuje szczególną wagę do dbałości o prawa Konsumenta. Postanowienia Umów, które są mniej korzystne dla Konsumenta niż zapisy Ustawy o Prawach Konsumenta stają się nieważne, a w ich miejsce zastosowanie mają postanowienia ww. Ustawy.
 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej sprzeczności zapisów Regulaminu z ww. przepisami prawa pierwszeństwo mają właśnie te przepisy.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Cena Produktu widoczna na Karcie Produktu w Sklepie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Sprzedający w wyjątkowych przypadkach może wysłać Produkt (Produkty) za granicę, warunki takiej formy wysyłki dostępne są w zakładce „Zasady dostawy i zwrotu” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/1-zasady-dostawy-i-zwrotu
 9. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, Koszyk, usługa Newsletter.
 10. Założenie Konta w Sklepie za pomocą Formularza Rejestracji (dostępnego pod adresem: TUTAJ) jest dobrowolne i bezpłatne. Konto umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza Zamówienia.
 11. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić, poprawiać i aktualizować swoje dane oraz usunąć Konto w Sklepie.
 12. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca: laptop, komputer lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 23.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; zalecana, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.
 13. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego indywidualnego Konta założonego w Sklepie oraz chronienia tych danych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 14. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: wysłania przez Sprzedającego na wskazany w Zamówieniu przez Kupującego adres mailowy potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia, niniejszego Regulaminu (pdf, link do strony), informacji o prawie odstąpienia od umowy (pdf, link do strony) oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość (pdf, link do strony); dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 15. Sprzedający nie pobiera od Kupującego żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Kupujący poniesie koszty komunikacji ze Sprzedającym w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 16. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, a Sprzedający realizuje je od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 według zasad szczegółowo opisanych w §6 niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania Zamówienia.
 4. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie: telefonicznie - kontaktując się z BOK, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w Sklepie Internetowym za pośrednictwem swojego Konta lub bez konieczności rejestracji w Sklepie - opcja ,,Zakupy bez rejestracji”.
 5. W celu złożenia w Sklepie Internetowym Zamówienia Kupujący powinien zalogować się do swojego indywidualnego Konta, a następnie: dodać do koszyka wybrane Produkty, wskazując ich ilość, dokonać wyboru rodzaju dostawy i płatności, wskazać miejsce wydania rzeczy, złożyć w Sklepie Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Klient, który posiada Konto w Sklepie potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży danych.
 7. W przypadku zakupów bez rejestracji Kupujący musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie swoich danych. Wymagane dane to w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu do kontaktu, a także informacje dotyczące Produktów, miejsce oraz sposób dostawy, wybrany sposób płatności, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami również nazwa firmy oraz w przypadku żądania wystawienia faktury VAT - numer NIP.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres mailowy wiadomości, która zawiera: oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji, niniejszy regulamin (w formie załącznika pdf i linku do strony), oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy (w formie załącznika pdf), informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w formie załącznika pdf).
 10. Cena Produktu widoczna na Karcie Produktu w Sklepie jest wiążąca w momencie złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które Sprzedający może wprowadzić w stosunku do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności produktu lub wszystkich produktów składających się na Zamówienie, Kupujący jest niezwłocznie o tym informowany telefonicznie lub drogą mailową i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji Zamówienia (realizacja Zamówienia z wyłączeniem niedostępnych Produktów, anulowanie Zamówienia, wybór innego Produktu, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia).
 12. Każda Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego dowodem zakupu, który zostanie dołączony do przesyłki lub przekazany Kupującemu w momencie osobistego odbioru Zamówienia.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży (wymienione w zakładce ,,Płatności”):
  - płatność za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24,
  - płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedającego:

  DANE DO PRZELEWU: Garden-Label.pl, ul. Sportowa 4c, 43-512 Bestwinka

  Nr rachunku: 95 1140 2004 0000 3402 7804 8763

  W tytule przelewu w celu szybkiej identyfikacji i realizacji Zamówienia należy podać numer Zamówienia.

  Realizacja Zamówienia Kupującego w przypadku płatności internetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedający może wyrazić zgodę na odroczenie płatności na późniejszy termin.
 3. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, z wyjątkiem kiedy Konsument nie jest w stanie z nie swojej winy opłacić Zamówienia i informuje o tym Sprzedającego. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Odmowa odbioru Produktu przez Kupującego jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

§6 KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawa Produktu (Produktów) zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.
 3. Większość Zamówień realizowana jest w tym samym dniu roboczym, co zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Jeżeli Zamówienie zostanie złożone w dany dzień roboczy po godzinie 13, jego realizacja rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.
 5. Jeżeli termin realizacji okazałby się dłuższy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i potwierdzi dalszą chęć realizacji Zamówienia.
 6. Dostawa Produktu (Produktów) do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 7. Koszty dostawy Produktu (Produktów), w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są szczegółowo wskazane Kupującemu w zakładce „Zasady dostawy i zwrotu” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/1-zasady-dostawy-i-zwrotu oraz w trakcie procesu składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (przedpłata).
 9. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Produktu (Produktów) przez przewoźnika.
 10. Czas kompletowania Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Jeżeli termin kompletowania Zamówienia okazałby się dłuższy, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i potwierdzi dalszą chęć realizacji Zamówienia.
 11. Dostawa Produktu (Produktów) przez danego przewoźnika następuje w deklarowanym przez niego czasie, który wynosi od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych. Czas dostawy może wydłużyć się z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, niezastania nikogo pod wskazanym w Zamówieniu adresem w momencie doręczenia przesyłki lub z innych przyczyn leżących po stronie danego przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Kupujący może osobiście odebrać zamówione Produkty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru.
 13. Zamówione Produkty można odebrać osobiście w siedzibie firmy Garden-Label.pl, ul. Sportowa 4c, 43-512 Bestwinka.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy, którą zawarł na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust. 2.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymieniony w §6 pkt. 1 liczy się od momentu wydania rzeczy (od chwili, kiedy Konsument wszedł w posiadanie rzeczy), a do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@garden-label.pl, w formie pisemnej na adres: Garden-Label.pl, ul. Sportowa 4c, 43-512 Bestwinka.
 3. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub skorzystać z wzoru formularza dostępnego w Sklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/1-zasady-dostawy-i-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie tego oświadczenia, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Konsumenta, podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży lub inny adres mailowy wskazany w złożonym oświadczeniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zaleca się, aby dołączyć również dowód zakupu Produktu.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 13. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych artykułach Kodeksu cywilnego.
 2. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, żądać wymianu rzeczy na wolną od wad lub też usunięcia wady.
 5. Sprzedający ma obowiązek wymienić wadliwy produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, z wyłączeniem sytuacji opisanej w §7 pkt 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym się ona znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 9. Sprzedający niezwłocznie, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do:
  - oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  - oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  - żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  - żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.
 10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta.
 12. W terminach określonych w §7 pkt 10 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 14. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Kupującego wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

§9 REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i świadczona przez czas nieoznaczony.
 2. W ramach usługi na podany adres mailowy przesyłane są informacje o nowych: produktach oraz usługach oferowanych przez Garden-Label, funkcjonalnościach i rozwiązaniach technicznych Sklepu oraz bloga, treściach i artykułach zamieszczanych na blogu, przyjmuje więc formę działalności marketingowej.
 3. W celu otrzymywania Newslettera Usługobiorca powinien: dokonać zamówienia usługi poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Garden-Label na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Z chwilą aktywowania przez Usługobiorcę linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 3 pkt d, zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter.
 5. Usługobiorca może zrezygnować w każdej chwili z Newslettera poprzez: kliknięcie linka, dołączonego do każdej wiadomości email przesyłanej w formie Newslettera, wysłanie na adres poczty elektronicznej biuro@garden-label.pl prośby o zaprzestanie wysyłania Newslettera. W tym przypadku uznawane będzie tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Usługobiorcy zapisanego do Newslettera.
 6. Po skutecznej rezygnacji z usługi Sklep podejmie działania niezbędne do usunięcia danych osobowych Usługobiorcy.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zobowiązuje się do bezwzględnego podporządkowania się̨ i stosowania tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać: w formie elektronicznej na adres: biuro@garden-label.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w celu dostosowania go do obowiązującego stanu prawnego.
 4. O zmianach w regulaminie i ich zakresie Sprzedający powiadomi zarejestrowanych w Sklepie Kupujących co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 5. Sprzedający udostępnia Kupującym aktualną wersję regulaminu w zakładce „Regulamin” pod adresem: https://sklep.garden-label.pl/informacje/3-regulamin-sklepu.
 6. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje na temat procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które są dostępne na stronach internetowych oraz w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów), miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, jak też na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresami:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 8. Konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów – bezpłatna infolinia: 800 889 866, Federacja Konsumentów – adres email: porady@dlakonsumentow.pl).
 9. Konsument może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedającym, zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z pózn. zm.).
 10. Informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 11. Dodatkowo pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 12. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców i konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 13. Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform.
 14. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.